PACKAGE วันเสาร์-อาทิตย์ - Liveagent
loader
Feature
 • วัน
 • ช่วงเวลาที่บริการ
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน
 • รูปแบบ Agent
 • ภาษา
 • จำนวนข้อความ**
 • สัญญาขั้นต่ำ
 • บทสนทนา
 • ข้อมูลการแชท
 • รายงาน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ
 • ทดลองใช้งานฟรี
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น
 • Setup Fee (บาท)
 • System Fee (บาท)
 • Agent Fee (บาท)
 • Media
 • Facebook (บาท)
 • Line (บาท)
 • IG (บาท)
 • Lazada (บาท)
 • Shopee (บาท)
 • Pantip (บาท)
 • Websiteของผู้ประกอบการ (บาท)
 • ราคารวม (บาท)
 • ราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)
 • เพิ่มภาษา
 • ไทย+อังกฤษ (บาท)
 • ไทย+จีน (บาท)
 • รวมราคาที่เพิ่มภาษา
 • ไทย+อังกฤษ (บาท)
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)
 • ไทย+จีน (บาท)
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)
 
Pack 4
Weekend / Night Time
 • วัน

  Sun-Sat
 • ช่วงเวลาที่บริการ

  18.00-08.00 น.
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package

  12 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน

  12×2 ชั่วโมง (8 วัน)
 • รูปแบบ Agent

  Share
 • ภาษา

  ไทย
 • จำนวนข้อความ**

  เฉลี่ยไม่เกิน 20 คน/ชั่วโมง
 • สัญญาขั้นต่ำ

  1 เดือน
 • บทสนทนา

  ใช่
 • ข้อมูลการแชท

  ใช่
 • รายงาน

  รายวัน / สัปดาห์ / เดือน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ

  5 วัน
 • ทดลองใช้งานฟรี

  7 วัน
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  1 ครั้ง/ เดือน
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  2 – 5 วัน
 • Setup Fee (บาท)

  3,000
 • System Fee (บาท)

  1,000
 • Agent Fee (บาท)

  8,000
 • Media

 • Facebook (บาท)

  ฟรี
 • Line (บาท)

  ฟรี
 • IG (บาท)

  2,000
 • Lazada (บาท)

  2,000
 • Shopee (บาท)

  2,000
 • Pantip (บาท)

  2,000
 • Websiteของผู้ประกอบการ (บาท)

  2,000
 • ราคารวม (บาท)

  22,000
 • ราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

  8,000
 • เพิ่มภาษา

 • ไทย+อังกฤษ (บาท)

  7,000
 • ไทย+จีน (บาท)

  9,000
 • รวมราคาที่เพิ่มภาษา

 • ไทย+อังกฤษ (บาท)

  29,000
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)

  15,000
 • ไทย+จีน (บาท)

  31,000
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)

  17,000
Pack 5
Weekday / All Day
 • วัน

  Mon-Fri
 • ช่วงเวลาที่บริการ

  00.00-24.00 น.
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package

  12 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน

  24×5 ชั่วโมง (22 วัน)
 • รูปแบบ Agent

  Share
 • ภาษา

  ไทย
 • จำนวนข้อความ**

  เฉลี่ยไม่เกิน 20 คน/ชั่วโมง
 • สัญญาขั้นต่ำ

  1 เดือน
 • บทสนทนา

  ใช่
 • ข้อมูลการแชท

  ใช่
 • รายงาน

  รายวัน / สัปดาห์ / เดือน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ

  5 วัน
 • ทดลองใช้งานฟรี

  7 วัน
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  1 ครั้ง/ เดือน
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  2 – 5 วัน
 • Setup Fee (บาท)

  3,000
 • System Fee (บาท)

  1,000
 • Agent Fee (บาท)

  19,800
 • Media

 • Facebook (บาท)

  ฟรี
 • Line (บาท)

  ฟรี
 • IG (บาท)

  2,000
 • Lazada (บาท)

  2,000
 • Shopee (บาท)

  2,000
 • Pantip (บาท)

  2,000
 • Websiteของผู้ประกอบการ (บาท)

  2,000
 • ราคารวม (บาท)

  33,800
 • ราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

  22,000
 • เพิ่มภาษา

 • ไทย+อังกฤษ (บาท)

  10,000
 • ไทย+จีน (บาท)

  12,000
 • รวมราคาที่เพิ่มภาษา

 • ไทย+อังกฤษ (บาท)

  43,800
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)

  32,000
 • ไทย+จีน (บาท)

  45,800
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)

  34,000
Pack 6
Weekend / All Day
 • วัน

  Sun-Sat
 • ช่วงเวลาที่บริการ

  00.00-24.00 น.
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package

  12 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน

  24×5 ชั่วโมง (8 วัน)
 • รูปแบบ Agent

  Share
 • ภาษา

  ไทย
 • จำนวนข้อความ**

  เฉลี่ยไม่เกิน 20 คน/ชั่วโมง
 • สัญญาขั้นต่ำ

  1 เดือน
 • บทสนทนา

  ใช่
 • ข้อมูลการแชท

  ใช่
 • รายงาน

  รายวัน / สัปดาห์ / เดือน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ

  5 วัน
 • ทดลองใช้งานฟรี

  7 วัน
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  1 ครั้ง/ เดือน
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  2 – 5 วัน
 • Setup Fee (บาท)

  3,000
 • System Fee (บาท)

  1,000
 • Agent Fee (บาท)

  7,200
 • Media

 • Facebook (บาท)

  ฟรี
 • Line (บาท)

  ฟรี
 • IG (บาท)

  2,000
 • Lazada (บาท)

  2,000
 • Shopee (บาท)

  2,000
 • Pantip (บาท)

  2,000
 • Websiteของผู้ประกอบการ (บาท)

  2,000
 • ราคารวม (บาท)

  21,200
 • ราคาพิเศษ (สัญญา 12 เดือน)

  10,000
 • เพิ่มภาษา

 • ไทย+อังกฤษ (บาท)

  6,000
 • ไทย+จีน (บาท)

  8,000
 • รวมราคาที่เพิ่มภาษา

 • ไทย+อังกฤษ (บาท)

  27,200
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)

  16,000
 • ไทย+จีน (บาท)

  29,200
 • ราคาพิเศษที่เพิ่มภาษาไทย+อังกฤษ (สัญญา 12 เดือน)

  18,000