PACKAGE วันจันทร์-ศุกร์ - Liveagent
loader
Feature
 • วัน
 • ช่วงเวลาที่บริการ
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน
 • ภาษา
 • จำนวนข้อความ**
 • สัญญาขั้นต่ำ
 • บทสนทนา
 • ข้อมูลการแชท
 • รายงาน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ
 • ทดลองใช้งานฟรี
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น
 
Pack 1
Weekday/Day Time
 • วัน

  Mon-Fri
 • ช่วงเวลาที่บริการ

  08.00-20.00 น.
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package

  12 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน

  12×5 ชั่วโมง (22 วัน) 264 ชั่วโมง
 • ภาษา

  ไทย
 • จำนวนข้อความ**

  เฉลี่ยไม่เกิน 20 คน ต่อชั่วโมง
 • สัญญาขั้นต่ำ

  1 เดือน
 • บทสนทนา

  ใช่
 • ข้อมูลการแชท

  ใช่
 • รายงาน

  รายวัน / สัปดาห์ / เดือน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ

  5 วัน
 • ทดลองใช้งานฟรี

  7 วัน
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  1 ครั้ง/ เดือน
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  2 – 5 วัน
Pack 2
Weekday/Night Time
 • วัน

  Mon-Fri
 • ช่วงเวลาที่บริการ

  20.00-08.00 น.
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package

  12 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน

  12×5 ชั่วโมง (22 วัน) 264 ชั่วโมง
 • ภาษา

  ไทย
 • จำนวนข้อความ**

  เฉลี่ยไม่เกิน 20 คน ต่อชั่วโมง
 • สัญญาขั้นต่ำ

  1 เดือน
 • บทสนทนา

  ใช่
 • ข้อมูลการแชท

  ใช่
 • รายงาน

  รายวัน / สัปดาห์ / เดือน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ

  5 วัน
 • ทดลองใช้งานฟรี

  7 วัน
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  1 ครั้ง/ เดือน
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  2 – 5 วัน
Pack 3
Weekend / Day Time
 • วัน

  Mon-Fri
 • ช่วงเวลาที่บริการ

  00.00-24.00 น.
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการต่อ Package

  24 ชั่วโมง
 • จำนวนชั่วโมงที่บริการทั้งหมดต่อเดือน

  24×5 ชั่วโมง (22 วัน)
 • ภาษา

  ไทย
 • จำนวนข้อความ**

  เฉลี่ยไม่เกิน 20 คน ต่อชั่วโมง
 • สัญญาขั้นต่ำ

  1 เดือน
 • บทสนทนา

  ใช่
 • ข้อมูลการแชท

  ใช่
 • รายงาน

  รายวัน / สัปดาห์ / เดือน
 • ระยะเวลา Setup ระบบ

  5 วัน
 • ทดลองใช้งานฟรี

  7 วัน
 • เปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  1 ครั้ง/ เดือน
 • ระยะเวลาในการแจ้งเปลี่ยนแปลงสินค้าหรือบริการ หรือโปรโมชั่น

  2 – 5 วัน