Chinese Archives - Liveagent
loader

1 ใน 3 ของประชากรโลกเป็นคนจีน เมื่อคุณรู้แล้วว่าไม่สามารถละเลยกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนได้ และรู้แล้วว่าการเพิ่มจำนวนทีมงานเพื่อรองรับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม ทางออกที่ดีในเรื่องนี้ก็คือลองใช้บริการจากทีมงานมืออาชีพ ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเกี่ยวกับการรับมือลูกค้าจากประเทศจีน